ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน