การส่งเสริมความโปร่งใส

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ