ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้าง จากเวบไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีป้าย พ.ศ.2563 ในเขตพื้นทีี่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา