จุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกรวดเร็วและเพียงพอ
2. กำจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เป็นมลพิษ
3. ประชาชนมีการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย
4. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
5. บุคลากรในหน่วยงานมีขีดความสามารถในการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่เพียงพอ
6. ดูแลป้องกันสาธารณภัย
7. ให้มีงานบุญตามประเพณีและความเชื่อของคนในชุมชน
8. ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
9. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน
10. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว