ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570