ข่าวประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

รายงานการตรวจสอบการเงิน อบต.เซกา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565