วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • สาธารณูปโภคพร้อมดี มีคุณภาพชีวิตเหมาะสม อุดมปัจจัยการประกอบอาชีพ รีบเกื้อหนุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้คนฉลาดด้วยการศึกษา ชาวประชาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

พันธกิจ

1.จัดให้มีการบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคทางบกและทางน้ำ ไฟฟ้า ประปา
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมลฝอย
3. สิ่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและให้สวัสดิการการคุ้มครองอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมสุขภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารองค์กร
6. สนับสนุนป้องกันสาธารณภัยและผู้ประสบภัยธรรมชาติ
7. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
8. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน
9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
10. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน