สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

1. ที่ตั้ง… องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเซกาห่างจากที่ว่าการอำเภอเซกา ถึงเขตตำบล 2 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ห่างเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประมาณ 224 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ จด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
 • ทิศใต้ จด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซาง ตำบลซาง
 • ทิศตะวันออก จด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
 • ทิศตะวันตก จด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ,อบต.ป่งไฮ อำเภอเซกา

2. เนื้อที่… องค์การบริหารส่วนตำบลเซกามีเนื้อที่โดยประมาณ จำนวน 132 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 82,500 ไร่ โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 16 หมู่ ได้แก่
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคอม
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง
 • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผักขะ
 • หมู่ที่ 5 บ้านนางัว
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหมือดแอ่
 • หมู่ที่ 8 บ้านสายปัญญา
 • หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเรือ
 • หมู่ที่ 12 บ้านสุขสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 13 บ้านไทยเสรี
 • หมู่ที่ 17 บ้ายทรัพย์วังทอง
 • หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
 • หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ
 • หมู่ที่ 20 บ้านเทพมงคล
 • หมู่ที่ 21 บ้านโนนสูงเหนือ
 • หมู่ที่ 22 บ้านห้วยผักขะเหนือ
 • หมู่ที่ 23 บ้านอุดมทรัพย์
 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน (คาบเกี่ยวกับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีพนา 6 หมู่บ้าน) ได้แก่
 • หมู่ที่ 7 บ้านศรีพนา
 • หมู่ที่ 10 บ้านเซกาใต้
 • หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่
 • หมู่ที่ 14 บ้านเซกาเหนือ
 • หมู่ที่ 15 บ้านโคกพิทักษ์
 • หมู่ที่ 16 บ้านศรีพนาเหนือ

3. ลักษณะภูมิประเทศ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกามีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่ม 80 % ประกอบด้วยพื้นที่ทางการเกษตรมีลำห้วย หนอง บึง เหมาะสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบการสร้างประปาภายในหมู่บ้าน การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสารธารณะ มีลำน้ำฮี้ เป็นลำน้ำสายหลักของตำบล มีวัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) และเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ใกล้เคียง มีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี วัดภูทอกแดนมหัศจรรย์ น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกถ้ำพระ ชมลิงที่กุดซาง เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ภูวัว หาดคำสมบูรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จุดชมบั้งไฟพญานาค

4. ลักษณะภูมิอากาศ…

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว ช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง”ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
 • ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น ช่วงที่มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม

5. ลักษณะของดิน…

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75 % ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %

6. ลักษณะของไม้และป่าไม้…

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

7. ลักษณะของแหล่งน้ำ…

ตำบลเซกามีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยเซกา ห้วยผักขะ ห้วยภะคะวัม ห้วยก้านเหลือง ลำห้วยนางัว หนองคล้า หนองสามขา หนองหัวควาย หนองสุ่ง หนองบ่อ หนองไชยวาน หนองถ้ำสุวรรณคูหา หนองแวง หนองกุดตากล้า ถือเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการทำการเกษตร การประมงพื้นบ้าน และการอุปโภค (ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน) ดังนี้

 • ถังเก็บน้ำฝน ฝ. 99 จำนวน 1 แห่ง
 • ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 7 แห่ง (ม.2) , (ม.3 มี 2 แห่ง) , (ม.4) , (ม.6) , (ม.9) และ (ม.17)
 • ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 4 แห่ง (ม.4) , (ม.5) , (ม.10) และ (ม.18)
 • ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง/มาตรฐาน ข. (กรมโยธา) จำนวน 1 แห่ง (ม.12)
 • ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 7 แห่ง (ม.7) , (ม.8) , (ม.13) , (ม.14) , (ม.15) ,(ม.20) , และ (ม.23)

8. สภาพทางเศรษฐกิจ…

อาชีพหลัก คือ การทำนา การทำสวนยางพารา ทำไร่มันสำประหลัง , อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป , อาชีพเสริม คือ กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านท่อผ้า กลุ่มสมุนไพร กลุ่มทอผ้า กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ “สมุนไพร”