ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและระบบนิเวศในบึงสาธารณะให้มีความสมดุลและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้กลับลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ