ข่าวการประชุม

11 ตุลาคม 2566

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา มีการประชุมคณะกรรมการพั๖นาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566” และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567