ข่าวการประชุม

15 พฤษภาคม 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เวลา 09.30 น. และปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง