ข่าวการประชุม

18 ตุลาคม 2566

การประชุมประชาคมประจำตำบลเซกา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมตำบลเซกา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา