ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายใหม่และที่ย้ยายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่)

คุณสมบัติ – เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2507

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

รับลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ติดต่อยื่นลงทะเบียนได้ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (ในวันและเวลาราชการ) โทร. 042-489319 ต่อ 06