ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลเซกา
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • ไม่เป็นบุคคลทีอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

  • บัตรประจำตัวคนพิการ
  • ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  • สมุดบัญชีเงินฝากคนพิการประเภทออมทรัพย์ของคนพิการ

ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่…

เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 – สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

โทร. 042-489319 ต่อ 06