ขอความร่วมมืองด “เผา”

ปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตรหลายครั้ง สาเหตุมักจะมาจากการเผาหญ้า จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ทำการเกษตรไม่ให้มีการเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา

Read More

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล อบต.เซกา

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล “เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตำบลเซกา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร อบต.เซกา หัวหน้าส่วน พนักงาน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

Read More

การประชุมสภา อบต.เซกา

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภา อบต.เซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

โครงการขยะเปียก 2566

วันที่ 8/2/66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการขยะเปียกในพื้นที่หมู่ที่ 19 และได้มอบถังขยะเปียกจำนวน 65 ใบให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชุมชน เป็นอย่างดีค่ะ

Read More

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลเซกา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Read More