สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทของการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง