ขอความร่วมมืองด “เผา”

ปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตรหลายครั้ง สาเหตุมักจะมาจากการเผาหญ้า จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ทำการเกษตรไม่ให้มีการเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา

Read More

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล อบต.เซกา

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล “เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตำบลเซกา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร อบต.เซกา หัวหน้าส่วน พนักงาน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

Read More