การนิเทศของสำนักงาน ป.ป.ช.

เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ เข้านิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการนิเทศครั้งนี้ประมาณ 30 คน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น

Read More