การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา