ข่าวการประชุม

23 มิถุนายน 2566

นางปราณี ศรีโสดา เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา