Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและระบบนิเวศในบึงสาธารณะให้มีความสมดุลและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้กลับลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2565

????????????????? 10 ??????? 2565 ????????????????????????? ????????????? ??????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???.???? ? ???????? ??????????? ???? 2 ???????? ????????? ????????????? ?????

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวัน “งดสูบบุหรี่โลก”

31 ??????? ?????????????????  ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????? ????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????

Read More