Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ของกรมการจัดหางาน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big cleaning day

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีสงกรานต์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อขอพรและเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการให้ความสำคัญกับประเพณีที่สืบสานต่อกันมา ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่ขบวนร่วมกับหน่วยงานอื่นในเขตอำเภอเซกาเพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในสังคมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนร่วมกัน

Read More
ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ และรับฟังชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More