admin

กิจกรรมการออกกำลังกายวันพุธ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในรูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 10 บ้านเซกาใต้ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านศรีพนา ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านทรัพย์วังทอง ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More