Author: admin

ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ และรับฟังชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 18

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.เซกา โดย นายประเสริฐ บุตรโส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำกุดตากล้าและกุดสามขา

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองช่าง นำเรือกำจัดวัชพืช เข้าทำการกำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ กุดตากล้าและกุดสามขา เพื่อทำให้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาในการใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเซกา มีน้ำประปาที่สะอาด ใส ไม่มีกลื่น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Big Cleaning”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา ร่วมกับคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ช่วยกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะข้างทางถนนเส้นหน้า อบต.เซกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์”

นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์” เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติดและลดความเสีย่งอันตรายจากยาเสพติด โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเซกา

Read More