Author: admin

ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักพงษ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และเด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เซกา ได้เตรียมการแสดงมาแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนาน

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเรือ

เวลา 8:30น วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนเซกาพร้อมด้วยนายปัญญา ศรีพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ.โรงเรียนบ้านห้วยเรือ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ออกสำรวจภาษีป้าย

วันพฤหัสดี ที่ 4 มกราคม 2567 ทีมงานห้องคลัง งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่ หมู่ที่ 15,2,9,17,23,20 ออกสำรวจภาษีป้าย เพื่อเป็นฐานภาษี เก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอเชิญชวนให้ ผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน “ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำให้ประชาชนลดปริมาณขยะและยังได้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย”

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านนนางัวสายปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ของโรงเรียนบ้านนนางัวสายปัญญา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

พิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์”

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) เมื่อเวลา 13.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์” เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติดและลดความเสีย่งอันตรายจากยาเสพติด โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันดินโลก” (World Soil Day)

#Worldsoilday#วันดินโลก#ChangeforGood ดิน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา ดินได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เมื่อดินเกิดความเสื่อมโทรมก็ส่งผลต่อคุณภาพด้านเกษตรกรรมและด้านโภชนาการ การก่อตั้งวันดินโลกจึงถือเป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง เพราะดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้

Read More