กิจกรรมการออกกำลังกายวันพุธ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในรูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน

Read More

การเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ วันสืบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เซกา โดยมีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารทอ้งถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Read More

พิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และประกาศให้ข้าราชการ และประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.เซกา ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าณ หอประชุมอำเภอเซกา

Read More

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

ส่งมอบ – รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นัดคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้ ตำบลเซกา อำเภอเซก จังหวัดบึงกาฬ จากกรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่5 จ.อุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยฮี้ หมู่ที่2 บ้านห้วยคอม เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด ลงวันที่30 มีนาคม 2566 เวลา13:30น.

Read More

เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายนฤชา โฆษาวิไลซ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เวลา 09:00 น.

Read More