พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา วัดโพนสว่าง หมู่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา โดยมี นายจักพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.เซกา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

Read More

การนิเทศของสำนักงาน ป.ป.ช.

เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ เข้านิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการนิเทศครั้งนี้ประมาณ 30 คน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น

Read More

ขอความร่วมมืองด “เผา”

ปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตรหลายครั้ง สาเหตุมักจะมาจากการเผาหญ้า จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ทำการเกษตรไม่ให้มีการเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา

Read More

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล อบต.เซกา

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล “เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตำบลเซกา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร อบต.เซกา หัวหน้าส่วน พนักงาน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

Read More

การประชุมสภา อบต.เซกา

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภา อบต.เซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

โครงการขยะเปียก 2566

วันที่ 8/2/66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการขยะเปียกในพื้นที่หมู่ที่ 19 และได้มอบถังขยะเปียกจำนวน 65 ใบให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชุมชน เป็นอย่างดีค่ะ

Read More