ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำกุดตากล้าและกุดสามขา

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองช่าง นำเรือกำจัดวัชพืช เข้าทำการกำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ กุดตากล้าและกุดสามขา เพื่อทำให้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาในการใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเซกา มีน้ำประปาที่สะอาด ใส ไม่มีกลื่น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Big Cleaning”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา ร่วมกับคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ช่วยกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะข้างทางถนนเส้นหน้า อบต.เซกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์”

นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์” เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติดและลดความเสีย่งอันตรายจากยาเสพติด โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเซกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอเชิญชวนให้ ผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน “ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำให้ประชาชนลดปริมาณขยะและยังได้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันดินโลก” (World Soil Day)

#Worldsoilday#วันดินโลก#ChangeforGood ดิน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา ดินได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เมื่อดินเกิดความเสื่อมโทรมก็ส่งผลต่อคุณภาพด้านเกษตรกรรมและด้านโภชนาการ การก่อตั้งวันดินโลกจึงถือเป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง เพราะดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้

Read More