ข่าวการประชุม

ข่าวการประชุม

18 ตุลาคม 2566

การประชุมประชาคมประจำตำบลเซกา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมตำบลเซกา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More
ข่าวการประชุม

11 ตุลาคม 2566

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา มีการประชุมคณะกรรมการพั๖นาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566” และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More
ข่าวการประชุม

5 กันยายน 2566

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานตำบล และพนักงานประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำเดือนกันยายน 2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More
ข่าวการประชุม

3 สิงหาคม 2566

การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เวลา 09.30 น.

Read More
ข่าวการประชุม

23 มิถุนายน 2566

นางปราณี ศรีโสดา เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More
ข่าวการประชุม

31 พฤษภาคม 2566

การประชุมประจำเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More
ข่าวการประชุม

15 พฤษภาคม 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เวลา 09.30 น. และปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง

Read More