แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้


  • พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  • ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

ช่องทางการร้องเรียน


  • ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ห้องสำนักปลัด
  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-489319

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

 

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์-บริการสาธารณะ