เสนอแนะ/แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา


ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา หรือแจ้งข้อมูลทั่วไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาได้รับทราบ เช่น ต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการ/การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือตามภารกิจให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นหรือคำติชมของท่าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาจะนำมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น
ต้องกรอกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย *