ITA2567

OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

o6 Q&A

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

o13 E – Service

o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

o26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

o32 แผนป้องกันการทุจริต

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน