ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา พร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานลูกจ้าง อบต.เซกา เข้าร่วมกิจกจกรรมร่วมกับวัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำชุมชนให้เข้มแข็งและวัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัด โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดโพนสว่าง บ้านโนนสูงตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ