ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ