ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567