ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567

ระเบียบวาระการประชุม

บันทึกรายงานการประชุม