ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอเชิญชวนให้ ผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน

“ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำให้ประชาชนลดปริมาณขยะและยังได้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย”